ม.ทักษิณ รุดหน้า เร่งตอกเสาเข็ม Co-Working space พื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการแห่งใหม่ บนสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ สู่ Green Park

ม.ทักษิณ รุดหน้า เร่งตอกเสาเข็ม Co-Working space พื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการแห่งใหม่ บนสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ สู่ Green Park

28 มี.ค. 67 1364

ในยุคที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัยย่อมส่งเสริมให้นิสิตผุดไอเดียแปลกใหม่ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งในสมัย Work from Anywhere กลายเป็นรูปแบบการทำงานของคนยุคนี้ นโยบายการสร้างพื้นที่ส่วนกลางที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ หรือ Co-Learning และ Co-Working space จึงเด่นชัดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การบริหารงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เผยว่า การปรับปรุงอาคารดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้า” สำหรับนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เป็นแนวคิดภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุนให้มีพื้นที่กลาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พบปะ สังสรรค์ และการทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิต จึงมีนโยบาย ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต (เก่า) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ Co-Learning และ Co-Working space เพื่อเป็นสถานที่ ทำกิจกรรม เรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต

 

อาคารกิจกรรมนิสิต (เก่า) เป็นอาคารหลังแรก ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดกลางในสมัยนั้น และในห้วงเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน)  ซึ่งก่อนพระราชทานปริญญาบัตร พระองค์ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย ณ อาคารหอสมุด (ปัจจุบันคืออาคารกิจกรรมนิสิตหลังเก่า) และในภายหลังทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย ณ อาคาร 7 (เดิมคือสำนักงานอธิการบดี) จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุม (ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งหอประชุมปาริชาต และบริเวณพื้นที่อาคารหอเปรมดนตรี)  

ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารหอสมุดกลางขึ้นมาใหม่ จึงปรับการใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นอาคารกิจกรรมนิสิต และเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิตหลังใหม่ขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต และอำนวยประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่การดำเนินกิจกรรมนิสิตในทุกรูปแบบ

ด้วยเหตุนี้ทำให้อาคารกิจกรรมนิสิต (หลังเก่า) มีการใช้งานลดน้อยลง ซึ่งพื้นที่ชั้นล่างใช้สำหรับการเรียนบรรยาย ชั้นบนเป็นห้องพักอาจารย์และห้องเรียนปฏิบัติการ  โดยอาคารดังกล่าวมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี ประกอบกับนโยบายการบริหารที่มุ่งหวังให้มีการใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต การเรียนการสอน การพักผ่อน การทำกิจกรรมของนิสิต ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายและเกื้อหนุนต่อความคิดสร้างสรรค์ในการค้นพบนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การดำเนินธุรกิจในอนาคตและเพื่อให้การใช้งานอาคารดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต (เก่า) ให้เป็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ 1.3 ล้านบาทสำหรับออกแบบ และใช้เงินสะสมอีก 20 ล้านบาทในการปรับปรุงอาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการพัสดุ ระบุว่า อาคารจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร โดยชั้น 1 จะเป็น Co-Learning Space พื้นที่โล่งสำหรับจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ พร้อมระบบ WiFi ทั่วอาคาร เป็นพื้นที่นัดพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีอัฒจันทร์ไม้ลานโล่งกว้าง เก้าอี้นั่งเล่นมากมาย บริเวณใกล้เคียงมีร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Work from Anywhere ของนิสิตยุคใหม่  

  

นอกจากนี้ยังเป็น L.A.M.P หรือ Learning and Meeting Place พื้นที่นัดพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีอัฒจันทร์ไม้ให้นั่งเล่น มีลานโล่งกว้าง และเก้าอี้นั่งมากมาย บางส่วนมีโต๊ะเก้าอี้ พร้อมปลั๊กให้ใช้งานฟรี ที่สำคัญไม่ต้องกลัวหิว เพราะในบริเวณใกล้เคียงมีตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ ร้านสะดวกซื้อ และมีศูนย์อาหารเปิดให้บริการอย่างครบครัน ด้านภายนอกจะจัดสรรพื้นที่สีเขียวเป็น Green Park สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย เชิญชวน อบอุ่น และเอื้อต่อผู้ใช้งานทุกประเภท สร้างบรรยากาศผ่อนคลายเกื้อหนุนต่อความคิดสร้างสรรค์

นับได้ว่าอาคารกิจกรรมนิสิต เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นอนุสรณ์เคียงคู่การดำเนินกิจกรรมนิสิต และพัฒนานิสิตสู่นักนวัตกรรมสังคมและผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยทักษิณสืบไป

..........................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#Co_Working_space #Co_Learning #Green_Park #ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ #อาคารกิจกรรมนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS