มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน

28 มี.ค. 67 158

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน ณ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โครงการแพลนต์เบสฟู๊ดปันสุข กงหรา ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)

กิจจกรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง ที่ให้เกษตรกรสามารถแบ่งปันและลดต้นทุนการผลิต

 

 

โดยมีกิจกรรมนำชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน อำเภอกงหรา

  • ฐานธนาคารเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง (เรียนรู้ชนิดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์)
  • ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วหรั่ง (ไอศกรีมถั่วหรั่ง ทองม้วนถั่วหรั่ง)
  • ฐานสมุนไพรพื้นบ้าน (เรียนรู้พืชสมุนไพรและสรรพคุณ)
  • ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ (เรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ)

และกิจกรรมเสวนา หัวข้อแนวคิดการพัฒนาภูมิปัญญาการเกษตรอำเภอกงหรา “ถั่วหรั่ง”                   

 

#มหาวิทยาลัยทักษิณ #แพลนต์เบสฟู๊ดปันสุข #แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรพื้นบ้าน #เกษตรปลอดภัย #อาหารจากพืช #สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSU #IASP