ม.ทักษิณ จัดการประกวดโครงงานและผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

ม.ทักษิณ จัดการประกวดโครงงานและผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

29 มี.ค. 67 1785

ม.ทักษิณ จัดการประกวดโครงงานและผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  เฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 29 มีนาคม 2567 กลุ่มภารกิจรับนิสิตและสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ สำนักงานมหาวิทยาลัย  จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และคัดเลือกเพี่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่าย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้  เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 4 ประเภท ๆ ละไม่เกิน 2 ผลงาน ได้แก่
     1. ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
     2. ผลงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น 
     3. ผลงานสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมดีเด่น 
     4. ผลงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 88 ผลงาน บรรยาย 42 ผลงาน โปสเตอร์ 46 ผลงาน  โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือได้รับคะแนนสูงสุดในการนำเสนอประเภทบรรยายด้านละ 2 โครงงาน จะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประกวดในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อทำการคัดเลือกหาตัวแทนภาคใต้ตอนล่างไปร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป โดยระดับเครือข่ายจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้  กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณส่งนิสิตออกสู่โลกของการทำงานจริงในรูปแบบการปฏิบัติ  สหกิจศึกษา จำนวน 1,018 คน จาก 29 หลักสูตร  โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ มากกว่า 670 องค์กร สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อให้มีสมรรถนะพร้อมทำงานทันทีที่สำเร็จการศึกษา การทำงานในสถานประกอบการทำให้นิสิตได้ใช้ความรู้ร่วมกับทักษะชีวิต เกิดทักษะการทำงาน โดยมีโครงงานหรือผลงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนา และสร้างสรรค์เป็นผลผลิตจากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา     

      

กิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้เผยแพร่โครงงานและผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เกณฑ์การพิจารณาโครงงานจึงให้น้ำหนักมากกับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ และหากมีความคิดสร้างสรรค์ที่สถานประกอบการสามารถนำไปยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่ต้องการพัฒนานวัตกรในตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ   การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย และระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นหนึ่งกระบวนการสนับสนุนการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากเล็งเห็นผลลัพธ์ว่าสามารถเสริมคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีส่วนสำคัญของการสร้างบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกวิชาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิต CWIE มีทั้ง “วิชาชีพ และ วิชาชีวิต” ที่ช่วยให้บัณฑิต “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน”

.................................

ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
#สหกิจศึกษา #โครงงาน #ผู้ประกอบการ #ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้  #ภารกิจรับนิสิต #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ