ม.ทักษิณ รับมอบโล่ 1 ใน 25 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ ดีที่สุดของประเทศ

ม.ทักษิณ รับมอบโล่ 1 ใน 25 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ ดีที่สุดของประเทศ

29 มี.ค. 67 206

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบโล่ 1 ใน 25 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ ดีที่สุดของประเทศ 

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ ประจำปี 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง   

  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ในลำดับที่ 22 ของหน่วยงานที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง สถานศึกษาทุกแห่งล้วนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้กู้ยืมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ฯ ตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ร่วมรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป

..........................

ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการนิสิต , เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#กยศ. #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #ฝ่ายกิจการนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS