ม.ทักษิณ ชูนโยบายลดความสูญเสีย ด้านครุภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ

ม.ทักษิณ ชูนโยบายลดความสูญเสีย ด้านครุภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ

1 เม.ย. 67 97

อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบนโยบายปฏิบัติการลดความสูญเสีย ด้านครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยทักษิณแบบเบ็ดเสร็จ (TSU-CCIA : TSU Clear-Cut Inventory Action)

 

 

ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก  หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน  เพื่อร่วมกันวางแนวปฏิบัติมาตรการ ในการบริหารพัสดุของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามนโยบาย "ปฏิบัติการลดความสูญเสียด้านครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยทักษิณแบบเบ็ดเสร็จ  (TSU-CCIA : TSU Clear-Cut Inventory Action)" เพื่อถือปฏิบัติพร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 18427 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมเชื่อมต่อไปยัง ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยระบบประชุมออนไลน์ (Webex)

สำหรับแนวปฏิบัติการลดความสูญเสียด้านครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยทักษิณแบบเบ็ดเสร็จ TSU CLEAR-CUT INVENTORY ACTION

ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2567- 31 สิงหาคม 2567 โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ

1. ข้อมูลสถานะของครุภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง 100% ภายใน 15 พฤษภาคม 2567

2. การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ออกจากทะเบียนสินทรัพย์ 100% ภายใน 31 สิงหาคม 2567

3. เศษชากวัสดุ จะต้องถูกกำจัด หรือนำออกนอกขึ้นที่มหาวิทยาลัย100% และจะไม่มีข้อเสนอแนะด้านการบริหารพัสดุ จากผู้ตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ทั้งนี้มี 3 ขั้นตอน คือ  1. ตรวจสอบพัสดุ  2. สอบหาข้อเท็จจริง  3.จำหน่ายพัสดุ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยต่างเห็นพ้องกันว่า มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการกำกับติดตามการบริหารจัดการและการควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดแจ้ง และการติดตามครุภัณฑ์ แก่ทุกหน่วยงานต่อไป

................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#งานพัสดุครุภัณฑ์ #ปฏิบัติการลดความสูญเสียด้านครุภัณฑ์ #TSU_ClearCut_Inventory_Action  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS