คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทย

1 เม.ย. 67 69

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดงร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จัดโครงการนำเสนอดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทยต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับศาสตร์อื่น รวมทั้งพัฒนาและบูรณาการทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้านของไทยร่วมกับการแสดงพื้นบ้านของไทยในรูปแบบการจัดการแสดงต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังแสดงถึงศักยภาพและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้สังคมของประเทศ

...................................

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #หลักสูตรศิลปะการแสดง #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม #ศิลปกรรมเพื่อสังคม  #Tsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ