คณะศึกษาศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเยือน National Changhua University of Education ประเทศไต้หวัน

คณะศึกษาศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเยือน National Changhua University of Education ประเทศไต้หวัน

2 เม.ย. 67 118

คณะศึกษาศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเยือน National Changhua University of Education ประเทศไต้หวัน  เปิดมุมมองการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างแดน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

 ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางไปเยือน National Changhua University of Education ประเทศไต้หวัน  ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  ซึ่ง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (National Changhua University of Education) ณ ประเทศไต้หวัน สำหรับนิสิตระดับ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่านการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเห็นตัวอย่างจากสถานการณ์จริงซึ่งจะทำให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอนทั้งในและต่างประเทศ        

     

     

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดประสบการณ์ให้นิสิตที่ร่วมไปศึกษาดูงานได้พัฒนาตนเอง และมีเครือข่ายจากสถาบันผลิตครูในต่างประเทศ  ได้พัฒนาทักษะทางภาษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณในต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วม มีทักษะชีวิตและมีความความสามัคคี ระหว่าง คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย     

   

สำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ National Changhua University of Education ประเทศไต้หวัน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้เห็นถึงมุมมองของการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของสถาบันผลิตครูในต่างประเทศ โดยนิสิตได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ National Changhua University of Education ประเทศไต้หวันตลอดจน การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัยและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของตนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

.........................

ข้อมูล/ภาพ  : คณะศึกษาศาสตร์

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#คณะศึกษาศาสตร์ # National_Changhua_University_of_Education #ประเทศใต้หวัน #ศึกษาดูงาน #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS