มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คว้า 4 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คว้า 4 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9

5 เม.ย. 67 158

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล 4 รางวัล

1. รางวัลผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม 2 รางวัล

2. รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล 

3. รางวัลระดับดี 1 รางวัล

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2667

______________________________

#การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  #คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #ECBA #TSU #ECBATSU