ศิษย์เก่า TSU-MDC สอบติด TOP 40 ปลัดอำเภอ ปี 2567

ศิษย์เก่า TSU-MDC สอบติด TOP 40 ปลัดอำเภอ ปี 2567

6 เม.ย. 67 473

ศิษย์เก่า TSU-MDC สอบติด TOP 40 ปลัดอำเภอ ปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลปรากฏว่า นางสาวปิยะฉัตร สุชาติพงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ในลำดับที่ 33 จากทั้งหมด 710 ลำดับ ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 1-200 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ ประธานกรรมการหลักสูตร กล่าวว่า นิสิตคนนี้ถือเป็นนิสิตคนแรกของภาคปกติ รุ่นที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้าตำแหน่งปลัดอำเภอมาครองได้สำเร็จถือเป็นเกียรติประวัติให้กับตนเอง ครอบครัว และวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างมาก

อาจารย์ ดร.อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการหลักสูตร กล่าวเสริมว่า การที่บัณฑิตของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสอบแข่งขันปลัดอำเภอในกลุ่ม 40 อันดับแรกได้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนิสิตปัจจุบันว่าหลักสูตรนี้ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีเส้นทางสร้างอาชีพได้อย่างหลากหลายและสามารถสานฝันการเป็นปลัดอำเภอให้กับนิสิตได้จริง

-------------------------

ข้อมูล/ภาพ/เรียบเรียง :  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSUMDC  #EducationMoveUsCloser  #TSUForAll #วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS