นิทรรศการ Design Art Thesis Exhibition 2024  ติดอยู่ในฝัน ปลุกฉันมาทำธี ผลงานสร้างสรรค์นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ

นิทรรศการ Design Art Thesis Exhibition 2024 ติดอยู่ในฝัน ปลุกฉันมาทำธี ผลงานสร้างสรรค์นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ

9 เม.ย. 67 187

นิทรรศการ Design Art Thesis Exhibition 2024  ติดอยู่ในฝัน ปลุกฉันมาทำธี  ผลงานสร้างสรรค์นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ

   

หลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดนิทรรศการศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566  “Design Art Thesis Exhibition 2024” ภายใต้หัวข้อ " ติดอยู่ในฝัน ปลุกฉันมาทำธี "ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567   

     

โดยผลงานนิทรรศการดังกล่าว ได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้หลักการ กระบวนการ และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ รวมถึงการแสดงศักยภาพของนิสิต อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบสู่สาธาณชนทางภาคใต้และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป สำหรับท่านที่ต้องการชื่นชมผลงาน นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 - 12 เมษายน 2567 ณ 147/2 ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา .

........................

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

#ศิลปะการออกแบบ  #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts  #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม #ศิลปกรรมเพื่อสังคม #Tsu  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #Thaksin_University  #TSUNEWS