นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

22 เม.ย. 67 226

มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.ทักษิณ คว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ จากงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผลงานของนักวิจัยสามารถคว้ารางวัลได้แก่

รางวัลเหรียญทอง Gold Medal และรางวัล NRCT (National Research Council of Thailand) 1 ผลงาน
     ผลงานวิจัย แผ่นปิดแผลรักษาคีลอยด์จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmental friendly biopolymer based wound dressing for keloid treatment
     โดย รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 


 

 
 

รางวัลเหรียญเงิน Silver Medal 2 ผลงาน
     ผลงานวิจัย ฉากกำบังรังสีเอกซ์ไร้สารตะกั่วจากยางธรรมชาติเชิงประกอบ Lead-free X-ray shielding partition based on natural rubber composite
     โดย อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
 


 

     ผลงานวิจัย นวัตกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบไร้อากาศ  Innovative anaerobic bio-fertilizer production system
     โดย ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ l คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
 


 


 

 รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal 2 ผลงาน
     ผลงานวิจัย นวัตกรรมตรวจวัดพืชสกุลกัญชาทางการแพทย์  The innovation for determination of medical Cannabis sp
     โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค และผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
 


 


 

     ผลงานวิจัย รีบลิส 4 in 1 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนประกอบของพรอพอลิสไมโครอิมัลชัน RE-BLISS'S 4 in 1 Hair and scalp care products containing propolis microemulsion
     โดย อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร และน.ส.กิตติยา ถิ่นพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 


 

#Social_Innovation #TSUMove #TSU #WeTSU #The_49th_International_Exhibition_of_Inventions_Geneva #Research_and_Innovation #research #TSUNEWS