นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น Thailand Youth Awards โครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคม

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น Thailand Youth Awards โครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคม

26 เม.ย. 67 116

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาร์ท-นภัทร์ เริงนันทกร นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “เยาวชนดีเด่น” Thailand Youth Awards โครงการ “เด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคม”

โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ซึ่งโครงการ “เด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคม” เป็นการสรรหาเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ขอบคุณภาพจาก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ