TSU นำคณะ UN ชมบัวแดง ดูควายน้ำ รู้จักวิถียอยักษ์ เรียนรู้ชีวิตแห่งทะเลน้อย พร้อมต่อยอดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

TSU นำคณะ UN ชมบัวแดง ดูควายน้ำ รู้จักวิถียอยักษ์ เรียนรู้ชีวิตแห่งทะเลน้อย พร้อมต่อยอดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 พ.ค. 67 268

     หลังเสร็จสิ้นภารกิจ จากงานประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง และอาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้แทนจากสหประชาชาติ (UN)  คุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหประชาชาติ และ Ms. Young-Ran Hur, Programme Management Officer for Global Opportunities for SDGs (GO4SDGs) UN Environment Programme (UNEP) ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมและเก็บข้อมูล “วิถีชีวิตทะเลน้อย”
 

เริ่มต้นรับอรุณด้วยไออุ่นจากแสงแรกของวัน ผ่านกิจกรรมแล่นเรือรอบคลองยวน ตั้งต้นจากท่าเรือปากประ บ้านต้นลําพู ดูการยกยอใหญ่หรือยอยักษ์ วิถีหาอยู่หากินของคนปากประ ชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองยวน แล่นผ่านทุ่งแหลมดิน ต่อด้วยคลองหน้าแหลมดูฝูงควายน้ำ สัญลักษณ์น่ารักๆ แห่งทะเลน้อย และมุ่งเรือไปยังรอยต่อของ 3 จังหวัด พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช จากนั้นกลับมาสู่ทะเลน้อย ชมความงามสะพรั่งของทุ่งดอกบัวแดง
 

      ตลอดระยะทางการแล่นเรือ ผ่านพื้นที่ประมาณ 6,000 กว่าไร่ สิ่งที่มากกว่าการเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติ คือ การได้แบ่งความรู้ แชร์ความคิดกัน ระหว่างคณะผู้แทนจากสหประชาชาติ (UN) และทีมจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จากการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรก คณะผู้แทยจากสหประชาชาติ (UN) ได้สะท้อนความประทับใจให้ฟังในประเด็นหลักๆ คือ โอกาสของการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในเชิงลึก ได้เข้าถึงชุมชน ได้ลงลึกกับชาวบ้าน รับรู้และเข้าใจในความต้องการแท้จริง ซึ่งทำให้เห็นช่องทาง ที่ UN จะสามารถต่อยอดในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ตรงจุดมากขึ้น ในฐานะของผู้สนับสนุนและหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมนี้ไปด้วยกัน

 

 

..................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
#ทะเลน้อย_พัทลุง #บัวแดง #ควายน้ำ #SDGs #UN  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS