สื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เดินสายพบสื่อวิทยุฯ พัทลุง  ร่วมหารืองานสื่อมวลชน

สื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เดินสายพบสื่อวิทยุฯ พัทลุง ร่วมหารืองานสื่อมวลชน

2 พ.ค. 67 136

  

สถาบันการศึกษา มีหน้าที่สำคัญคืองานบริการด้านการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนและผู้คน ส่วนองค์กรด้านสื่อมวลชน มีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อเท็จจริงให้แก่สังคม ผ่านพื้นที่สื่อที่ดูแลรับผิดชอบ     

      

            อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร และนางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญของบทบาท อำนาจ หน้าที่เหล่านี้ และเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนควรจับมือกันขับเคลื่อนงานสื่อมวลชน เพื่อผลประโยชน์ของสังคม

ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กรทั้งสอง จึงจัดเวลาเข้าเยี่ยมนายวัชรพงศ์ พูนชุม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง และนายวิจิตร ดำประสิทธิ์ นักจัดรายการ “หนูนุ้ยคุ้ยข่าว” รายการวิทยุยอดฮิต ที่ติดหูผู้ฟังครึ่งเมืองพัทลุง เพื่อหารือและร่วมวางแนวทางการทำงานด้านสื่อมวลชนร่วมกัน

   

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนงานหลักที่มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และแน่นอนว่าทุกสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ทำแล้ว หรือกำลังทำอยู่ อันเป็นประโยชน์กับชุมชน ทั้งองค์ความรู้ที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่สามารถทำได้จริง นวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ในหลากหลายแวดวง ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบชั้นดี ที่จะนำมาสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงประเด็นสำคัญในชุมชน โดยอาศัยพื้นที่สื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวต่างๆ

   

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสื่อวิทยุท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานสื่อมวลชนไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจในชุมชนเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

   

......................................................................

 

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#สื่อสารองค์กร #สื่อวิทยุ #สื่อมวลชน #สวท_พัทลุง  #หนูนุ้ยคุ้ยข่าว #รายการวิทยุ #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS