กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม ซอฟต์พาวเวอร์ ม.ทักษิณ สร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม ซอฟต์พาวเวอร์ ม.ทักษิณ สร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

3 พ.ค. 67 659

      มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้า ส่งเสริมให้นิสิตก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ล่าสุดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ นายอมรเทพ สองธานี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิตผลงาน “กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม” ต่อยอดสู่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายผ้า" ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 2402001589  

 สำหรับ “กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม” ประกอบด้วยลวดลายย่อย ๆ 5 ลาย ดังนี้  
      ลายที่ 1
ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากลายลูกปัดมโนราห์  ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยประยุกต์ออกมา 3 ลายผสมผสานเข้ากับลายไทยตราประจำยาม ซึ่งมีความหมายถึงการคุ้มครองปกปักรักษาผู้สวมใส่จากภัยอันตราย
      ลายที่ 2 ลายอาคารหอเปรมดนตรี  พื้นที่แลนด์มาร์กสำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและตึกโดม แลนด์มาร์กสำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ทั้งสองอาคารตั้งตระหง่านสง่างามมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำของผู้คนที่พบเห็น
      ลายที่ 3 ลายน้องช้างชมป่าพะยอม ลวดลายของช้างถือดอกปาริชาตที่สื่อถึงความเป็นตัวแทนของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา ที่มีทำเลที่ตั้ง ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยลวดลายนี้มีความหมายถึงความผูกพัน การไปมาหาสู่ของนิสิตและบุคลากรทั้ง 2 วิทยาเขต ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
      ลายที่ 4 ลายนมเปรี้ยวสาธุ A ไอเทมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ขาดไม่ได้ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
      ลายที่ 5 ลายดอกปาริชาตดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

      และเพื่อสนับสนุนให้นิสิตก้าวสู่ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดจำหน่าย “กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม” ในราคาตัวละ 259 บาท เลือกซื้อได้ที่ ร้าน TSU Shop & Souvenir  ทั้ง 2 สาขา วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7425, 7428  และวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารทักษิณาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 8507 หรือติดต่อ คุณอรอนงค์ สักสงค์ กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร 081 5407 304 ภายใน 7253,7247 E-mail : tlo.research@tsu.ac.th

........................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อ : กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

#นิสิตผู้ประกอบการ #ศิลปะการออกแบบ #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม #Social_Innovation  #SofePower #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS