ม.ทักษิณ ยกระดับงานพัสดุ ทบทวน เรียนรู้ ทำได้จริง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ม.ทักษิณ ยกระดับงานพัสดุ ทบทวน เรียนรู้ ทำได้จริง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

4 พ.ค. 67 2059

     มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดตั้งฝ่ายการพัสดุ เพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาระยะยาวในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการในกระบวนการบริหารงานพัสดุ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ฝ่ายการพัสดุ จึงได้จัดโครงการอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำกับ ติดตามการทำงานด้านพัสดุ เป็นที่ปรึกษาและ สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย ทักษิณ รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

     คุณอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่วิทยากร บอกเล่าประสบการณ์ทำงาน และระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยจนกระจ่างชัด สำหรับ โครงการอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่าง ๆ ที่สนใจ  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู่ในประเด็น พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ประกาศ และการบรรยายหนังสือเวียน ว.78 ว.189  ว.159 ว.56 ว.125  ว.397 ว.125  หนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบครุภัณฑ์ การสอบหาข้อเท็จจริง  พร้อมทั้ง ตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 197 คน

.....................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#พัสดุ  #จัดซื้อจัดจ้าง #พรบ.#กระทรวงการคลัง  #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS