กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

6 พ.ค. 67 10541

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมบรรยายแผนการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการ บรรยายในแผนการดำเนินงานด้านบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณฯ และอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อแผนการดำเนินงานด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณฯ ตามลำดับ รวมถึง ร่วมรับฟังแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยคุณวทัญญู ชูประจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมถามตอบในประเด็นต่าง ๆ 

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมข้างต้น ผู้ปกครองได้เข้าพบครูที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในขณะที่นักเรียนพบปะกับครูพิชชากร ตะนุสะ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน) ครูกนกนิศา เรืองวุฒิ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) เพื่อชี้แจงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงกิจกรรมวิชาการ ตามด้วยกิจกรรมนันทนาการ นำโดยอาจารย์ปิโยรส ปุยชุมพล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

   

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://satit.tsu.ac.th/newspic_detial.php?newsid=406
ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม