ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ โชว์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์และWorkshop พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนราเชื่อมร้อยสัมพันธ์สู่สากล

ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ โชว์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์และWorkshop พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนราเชื่อมร้อยสัมพันธ์สู่สากล

10 พ.ค. 67 178

เสียงบทขับโนราของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำปี 2564 และลูกคู่ที่สอดรับกับท่วงท่าอ่อนช้อย และจังหวะที่เร่งเร้าในบางช่วงบางตอนของการแสดงโนรา ตรึงสายตาอาคันตุกะผู้มาเยือนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ใต้หวัน, และประเทศมาเลเซีย รวมทั้งผู้ชมภายในหอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินงานของ ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้จัด “โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์และ Workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนรา” ซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมกริช "The International Symposium on Kris Culture" ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และจากการจัดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมกริช ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม "ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ  คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ 

 

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างกันของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการผลิต การต่อยอดงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตบุคลากรร่วมกัน อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การศึกษาและความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

  

 

"ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงไต้" จัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์และWorkshop พัฒนาโนรา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567  ณ อาคารหอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อต้อนรับผู้ประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมกริช "The International Symposium on Kris Culture" กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำปี 2564 , การแสดงวงดนตรีไทยปี่พาทย์ โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย, การแสดงดนตรีสากล โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล, กิจกรรมWorkshop การร้อยลูกปัดโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์, นิทรรศการ "โนรา" โดยกลุ่มวิจัยโนรา (คณะศิลปกรรมศาสตร์), นิทรรศการผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์, และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

   

โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

..............................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงไต้  #คณะศิลปกรรมศาสตร์  #กริช  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS