ม.ทักษิณ ผนึกกำลังเปิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคใต้ตอนบนร่วมกับไทยพีบีเอส

ม.ทักษิณ ผนึกกำลังเปิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคใต้ตอนบนร่วมกับไทยพีบีเอส

31 พ.ค. 67 163

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ซึ่งมีเป้าหมาย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยการสื่อสารสาธารณะเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งในการสร้างการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ อันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคใต้ตอนบน จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของการสื่อสารสาธารณะระดับภูมิภาค

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศและแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม Open Public Data และ Big Data Intelligence ได้ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ รวมถึงการให้บริการสถานที่ของโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคใต้ ความร่วมมือของการให้บริการทางด้าน Post-Production ของผลิตสื่ออิสระ สื่อสาธารณะ และนักข่าวพลเมือง โดยใช้บุคลากรที่มีความชำนาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานสื่อสารองค์กร โดยให้คำปรึกษาและอบรบ เกี่ยวกับตัดต่อวีดีโอ (Editor) คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ตกแต่งเสียง (Sound Mix) : Color Grading Telecine และ Visual Effect เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังมีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์  ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สามารถจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรการเขียนข่าวสร้างสรรค์ หลักสูตรการผลิตสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรนักข่าวท้องถิ่น และการรายงานข่าวผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการเสริมทักษะให้กับสื่อพลเมืองเพื่อให้พัฒนาฝีมือในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณชนได้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และอาจารย์อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร คณะวิทยาศาสตร์นวัตกรรมดิจิทัล ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการผลักดันให้เกิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะระดับภูมิภาค (Regional Creative Hub) และเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

1. นำคุณค่าท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและสากล ผ่านการผลิตและจัดหาเนื้อหารายการตามแนวทางและมาตรฐานของสื่อสาธารณะ

2. เพื่อสื่อสารข่าวสารและเนื้อหาที่มีความสำคัญกับคนในท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

3. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมของพื้นที่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่มีอคติและการมีส่วนร่วมผลิตเนื้อหา

และ 4. ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสื่อสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์และยั่งยืน โดยพื้นที่เป็นทั้งผู้กำหนดประเด็น พัฒนาเนื้อหา ออกแบบวิธีสื่อสารและได้ประโยชน์

ภายใต้เป้าประสงค์ดังกล่าว เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับไทยพีบีเอสและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงเครือ ข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ร่วมลงนามเพื่อประกาศเจตนารมย์ร่วมกันหนุนเสริมบทบาทและคุณค่าของสื่อเพื่อสาธารณะในระดับภูมิภาคให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

..........................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

Cr.ภาพ : Walailuk Chomnonsoong

รับชมได้ที่ : https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/492933789728753 #ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคใต้ตอนบน  

#ไทยพีบีเอส  #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  #คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล  #มหาวิทยาลัยทักษิณ  #TSUNEWS #WeTSU