เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนานิสิต

เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนานิสิต

14 พ.ค. 67 159

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้มีความสมบูรณ์ มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งค้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์และมีความมั่นคงในซิวิต  ดังนั้นกลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้การปรึกษาและดูแลนิสิต รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

    

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบกลไกและทิศทางการดำเนินงาน Student Care 360 องศา” หลังจากนั้นทีมวิทยากรได้จัดกิจกรรม Workshop “Inside-out : ใจเรา ใจเขา” และการ Workshop  “Outside-in : เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น” การบรรยายให้ความรู้  กิจกรรมสัมพันธ์ ปิดท้ายด้วยการถอดรหัสบทเรียนโครงการ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้การปรึกษาและดูแลนิสิตได้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น มีพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนิสิต มีแนวทางในการสังเกต รับมือ และให้ความดูแลช่วยเหลือนิสิตได้ พัฒนาศักยภาพในการดูแล ให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิต ทราบกลไกและทิศทางการดำเนินงานการดูแลนิสิต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในดำเนินงานด้านการดูแลนิสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ทีมวิทยากร     

   

1. อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาบุคลากร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

2. อาจารย์อุราภรณ์ บุญดำ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลาและวิทยากรด้านพัฒนาองค์กร      

3. คุณภัทรภร จตุรวัฒนา นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์      

4. คุณจุฑารัตน์ ง่วนสน นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

…………………………………….

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ที่ปรึกษา #Student_Care #กิจกรรมนิสิต  #ฝ่ายกิจการนิสิต #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ