TSU Care ดูแลนิสิตด้วยรักและห่วงใย มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยตลอดการเรียนใน ม.ทักษิณ

TSU Care ดูแลนิสิตด้วยรักและห่วงใย มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยตลอดการเรียนใน ม.ทักษิณ

15 พ.ค. 67 388

เพราะในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิต ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ไปจนถึงอุบัติเหตุร้ายแรงแบบที่เราไม่คาดฝัน เพื่อความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำสวัสดิการ การประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุ้มครองนิสิตทุกชั้นปี ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 45,000 บาท/ครั้ง กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 250,000 บาท เริ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 - 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 00.00 น.

สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต เป็นอีกหนึ่งในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ ตามกรอบนโยบาย Student Care 360° (TSU Care และ TSU Health Center) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อคุ้มครองนิสิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิต โดยบริษัทประกันจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และในกรณีร้ายแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต โดยจะจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันหรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองรูปแบบของอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไป เช่น หกล้ม มีดบาด รถชน ฯลฯ รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ถูกลอบทำร้าย 

ทั้งนี้นิสิตสามารถเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โรงพยาบาลของเอกชน และคลินิกทั่วประเทศ และทั่วโลก โดยสำรองจ่าย แล้วนำเอกสารและหลักฐานมาดำเนินการเบิกจ่าย เอกสารประกอบด้วย
     • ใบคำร้อง (รับได้ที่ห้องพยาบาล)
     • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
     • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
     • กรณีแจ้งความ แนบสำเนาบันทึกลงประจำวันพร้อมรับรองสำเนา
     • กรณีเบิกค่าชดเชยบัตรทอง และ พรบ. จะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุวัน เวลา ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ติดต่อส่งเอกสารการเบิกเงินด้วยตนเอง ณ ภารกิจสุขภาวะนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชญา แก้วมณี : พี่บิว โทร. 085-580-5971 และ คุณศุจีรัตน์ บุญรัศมี : พี่ยุ้ย โทร. 081 608 1509  

......................................

ข้อมูล :  ฝ่ายกิจการนิสิต

#TSU_Care #ประกันอุบัติเหตุ #บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) #TSUNEWS #ฝ่ายกิจการนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ