ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

1 มิ.ย. 67 115

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์