มอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนด้อยโอกาสสร้างความรู้สู่ชุมชน

13 มี.ค. 66 2315

มหาวิทยาลัยทักษิณมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนด้อยโอกาสหวังสร้างความรู้สู่ชุมชน