เปิดพื้นที่ความรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดพื้นที่ความรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

30 มิ.ย. 66 1707

     มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมสังคมและตัวอย่างของนวัตกรรมสังคมที่สอดรับกับพันกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมสังคม

 


 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

คลิกอ่าน https://online.fliphtml5.com/sxfuc/odsy/