มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์

4 ม.ค. 67 197

คณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์
.............
สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดตามลิ้งค์
https://shorturl.asia/YDbvM
......

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับบุคคลภายนอก) (Word)

แบบประวัติผู้สมัคร (Word)

หนังสือรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)

โทรศัพท์ 08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635