มหาวิทยาลัยทักษิณมอบเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยทักษิณมอบเงินสมนาคุณพิเศษสําหรับผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖

5 ม.ค. 67 187

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน การทําหน้าที่เป็นอาจารย์มืออาชีพที่เข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบตลอดจนการนําไปสู่การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand TeachingProfessional Standard FrameworkหรือThailandPSF)

รายละเอียดเอกสารประกาศ