สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร เทพรัตน์วิทยารักษ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร เทพรัตน์วิทยารักษ์

19 มี.ค. 67 142

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร “#เทพรัตน์วิทยารักษ์” 

และพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักบริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารหอพักนักศึกษา และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยทักษิณ

#ThaksinUniversity #TSU #WeTSU #TSUNews