ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

6 มี.ค. 67 390

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ 

โดยสามารถเข้าลิงค์ตอบแบบประเมินจำนวน ๒ ลิ้งค์ ดังนี้

แบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. https://itas.nacc.go.th/go/eit/nbwxdj

แบบประเมินของมหวิทยาลัยทักษิณ https://apps.tsu.ac.th/iita/externalLogin.jsp