ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

20 มี.ค. 67 341

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2024

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเมินง่าย ๆใน 3 นาที

* เข้าไปที่เว็บไซด์ itas.nacc.go.th

* ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล แก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง แบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (เพื่อประเมินการดำเนินงานและการให้บริการภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ) แบบประเมินของมหาวิทยาลัยทักษิณ